De Rozenkrans

Wat is eigenlijk de rozenkrans en hoe wordt die gebeden!

De Rozenkrans

 

De rozenkrans is een kralensnoer met een “staartje” er aan.

Onderaan hangt een kruisje, dan komt er een grote kraal, dan 3 kleine kraaltjes en dan weer een grote kraal. Dan gaan we over naar de cirkel die bestaat uit 5 x 10 kleine kraaltjes met daartussen in steeds een grote kraal.
Bij de grote kralen bidden we een Onze Vader en bij die kleine kraaltjes een Weesgegroet.
De rozenkrans is een groot bloemenboeket van wees gegroeten ter ere van Maria, maar zonder de Vader zijn we nergens, dus ook worden de Onze Vaders gebeden. Zo zou het een saaie bedoeling zijn, daarom geven we elkaar de tijd om tijdens dat bidden ook wat na te denken over God en Maria.
Bij de eerste 3 kleine kraaltjes wordt er gezegd: Wij groeten U, dochter van God de Vader, bij het tweede kraaltje: Wij groeten U moeder van God de Zoon, en bij het derde kraaltje: Wij groeten U bruid van God de Heilige Geest.

De rozenkrans helpt ons bidden wanneer we geen woorden kunnen vinden en steeds met onze gedachten ergens anders zijn. Juist door steeds eenzelfde gebedsformule uit te spreken komen we in een sfeer waarin onze gedachten zich biddend richten op onze zorgen en onze pijn.
Zo brengen we alles wat we met ons meedragen, ook onze vreugde, onder de aandacht van onze Heer en de Moeder Gods. Kunnen we zo in de komende maand onze rozenkrans eens bidden in een verloren uur.

Hans Vugs, diaken – pastor.

Voor de 5 groepen van 10 kraaltjes hebben we de geheimen, te weten:

De blijde geheimen;

De engel Gabriël brengt de blijde Boodschap aan Maria;
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth;
Jezus wordt geboren in de stal te Bethlehem;
Jezus wordt in de tempel opgedragen;
Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

De droevige geheimen:

Jezus bidt in de Hof van Olijven;
Jezus wordt gegeseld;
Jezus wordt met doornen gekroond;
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië;
Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen:

Jezus verrijst uit de doden;
Jezus stijgt op ten hemel;
De heilige Geest daalt neder over de Apostelen;
Maria wordt ten hemel opgenomen;
Maria wordt in de hemel gekroond.

Paus Johannes Paulus II was van mening dat met die geheimen de eerste 12 levensjaren van Jezus overdacht worden, dan zijn laatste levensdag en als derde de dagen nadat hij gestorven en begraven was. Maar die belangrijkste drie jaren dat Hij door Palestina rondtrok daar waren geen overdenkingen van. Daarom heeft hij er een nieuwe serie aan toegevoegd:

De geheimen van het Licht:

Jezus wordt in de Jordaan gedoopt;
Jezus openbaart zich bij de bruiloft van Kana;
Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering;
Jezus verandert op de berg Thabor van gedaante;
Jezus nodigt ons in zijn Eucharistie als maaltijd van de geloofsgemeenschap.