Historie Gerardus Majella parochie

Toen na de Eerste Wereldoorlog Tilburg zich snel begon uit te breiden, moesten er, zo dacht men toen, ook meteen nieuwe parochies gesticht worden. Daarom werd in 1919 een van de kapelaans van de parochie Noordhoek (die kerk is al in 1974 afgebroken) benoemd tot bouwpastoor voor een nieuwe parochie aan wat toen nog de Korvelse Dijk heette. Dat was de eerste pastoor, Piet Vroomans. En hoewel hij al in 1922 is overleden, maakte hij een grote indruk door zijn inzet voor de mensen en door zijn vroomheid. Hij wist dat de parochie Trouwlaan (zo heette de parochie in de volksmond) beslist geen rijke parochie was, integendeel, en juist daarom koos hij er voor. Bouwpastoor zijn wilde toen zeggen dat hij zelf moest proberen het nodige geld voor de bouw van kerk, pastorie, en scholen bijeen te brengen. Hij werkte er hard aan, misschien te hard. Op 23 januari 1922 overleed hij. Een jaar later werd, onder zijn opvolger pastoor Verschuren, de kerk plechtig ingezegend (De inwijding door de bisschop had pas tien jaar later plaats). Het was een eenvoudige kerk, maar wie er binnen gaat merkt dat de kerk rust en warmte uitstraalt.

Meer informatie kunt u vinden op reliwiki

De parochie heeft in de eerste veertig jaar veel pastoors gehad, allen wereldheren. In 1961 nemen de paters Kapucijnen de parochie over en wordt pater Chrysostomos de Bont pastoor. Enkele andere paters worden kapelaan. Het werd ook het begin van de veranderingen, het Tweede Vaticaans Concilie en later het Nederlandse Pastoraal Concilie. Dat alles bracht met zich mee een nieuwe liturgie, een nieuwe catechismus, het priesterkoor veranderde, het altaar kwam naar voren en de communiebank verdween. De gezinsbijdrage (kerkbijdrage) werd ingevoerd en er werd ook voorgesteld om het plaatsengeld af te schaffen. Maar dat durfde het parochiebestuur nog niet aan, dat zal pas in 2007 gebeuren.

Maar ondanks deze vernieuwingen liep het kerkbezoek terug, de parochie verloor haar levendigheid, verenigingen werden opgeheven, de vroegere jongens- en meisjesschool gingen samen maar werden ook alsmaar kleiner. Het zusterklooster naast de kerk kreeg een andere bestemming. De bezetting van de pastorie, waar lang een pastoor en twee kapelaans gewoond hadden, werd kleiner en toen tenslotte er alleen maar een pastoor woonde werd besloten het gebouw te verhuren. De pastoor, pater Schoenmakers, ging in een klein huisje vlak bij de kerk wonen. De parochie leek in de jaren tachtig langzaam maar zeker de weg van zovele parochies te gaan: kleiner en kleiner, om tenslotte opgeheven te worden.

Gelukkig werd in 1986 pater Ed van den Berge tot pastoor benoemd. Hij wilde zijn schouders er wel onder zetten, en met zijn grote inzet en medewerking van velen kwam de parochie weer tot bloei. Onder zijn leiding werd het achterste deel van de kerk omgebouwd tot ontmoetingsruimte en kwam er een stemmige kapel, de Pio-kapel.

Op 1 november 2001 is pater Ed van den Berge met emeritaat gegaan. Hij werd opgevolgd door een diaken, Hans Vugs. Onder zijn leiding ging de parochie samen met de parochie Lidwina en zo werd de naam officieel: parochie Lidwina Gerardus Majella. Maar de sfeer in de kerk bleef hetzelfde: stemmig en hartelijk, niet deftig, maar wel oprecht vroom. De parochievisie, zoals te vinden is elders op deze website, getuigt daarvan.

De verbouwing in 1988: krantenartikel

1988: verbouwing en resultaat in foto's

Pastoors in de parochie Gerardus Majella-Trouwlaan

WERELDHEREN PASTOORS VAN 1921 TOT 1961

KAPUCIJNEN     PASTOORS VAN 1961 TOT 2001

Na 2001 geen aangestelde pastoor; wel een Diaken en een pastoor die ook in Oisterwijk werkzaam is.

Een diaken wordt gewijd door de bisschop.

We maken een onderscheid tussen permanent en transeunt diakens. Alleen mannen kunnen permanent diaken worden, zowel getrouwde als ongetrouwde. De minimumleeftijd bij de wijding is 35 jaar voor gehuwde kandidaten. Ongehuwde kandidaten verbinden zich bij hun wijding tot het celibaat. Iemand die de priesteropleiding volgt, krijgt eerst de diakenwijding. Dit noemt men een transeunt diaken.

Kandidaten permanent diaken zonder theologische opleiding volgen eerst een basisopleiding van 3 jaar. Samen met de kandidaten pastoraal werk(st)ers studeren ze theologie en bereiden ze zich voor op pastoraal werk.

Daarna volgt een specifieke diakenopleiding van 1,5 jaar. Ze verdiepen zich in de eigen identiteit van de diaken, de relatie tussen diaconaat en huwelijk, het getijdengebed, de verbondenheid met de Kerk, de plaats van de diaken in de liturgie, de verkondiging en de naastenliefde.

Diakens krijgen pastorale taken in o.a. de parochie. Voor sommige diakens is dat een voltijdse job. Anderen hebben een gewone job en zetten zich in als diaken op vrijwillige basis.

In de liturgie zie je de diaken bij het altaar. Hij kan het evangelie lezen en preken. Hij dient ook het sacrament van het doopsel toe, spreekt de huwelijkszegen uit en gaat voor in uitvaarten. Je kan hem herkennen aan zijn stola, die hij schuin draagt over de linkerschouder.

Diaken Hans Vugs

Pastoor Kennes zal vanaf nu ( 1 januari 2018) regelmatig in onze diensten voorgaan!

 

 

 

Pastoor Schrauwen is op 20 januari 2018 overleden.